top of page

Component IV  EDUCATION PROGRAMME
Institutional cooperation for enhancement of quality and relevance of education
at all levels and forms

Project "Education for Quality Improvement (Edu4QI)" benefits from a € 194,000 grant equal to 85% of the grant received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA Grants.
The main goal of the Edu 4QI project is to develop and verify a modular postgraduate education program for specialists in contemporary quality improvement concepts -
the main effect of organizational processes.
The complementary goal is to develop recommendations for the improvement of
the postgraduate education process of university graduates in relation to the education process and supporting processes, including administrative.

Projekt pt. "Edukacja dla doskonalenia jakości (Edu4QI)" korzysta z dofinansowania o wartości 194 000 EUR w wysokości 85% dofinasowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.
Głównym celem projektu Edu 4QI jest opracowanie i weryfikacja modułowego programu kształcenia podyplomowego specjalistów współczesnych koncepcji doskonalenia jakości - zasadniczego efektu procesów organizacji.
Celem uzupełniaja˛cym jest opracowanie zalecenń dla doskonalenia procesu podyplomowego   kształcenia absolwentów uczelni w odniesieniu do procesu kształcenia
i procesów wspierajcych, w tym administracyjnych.
bottom of page